Zbycie Działki

Przenoszenie prawa do działki

Działkowiec w pierwszej kolejności powinien zgłosić do Zarządu na piśmie zamiar zbycia prawa do działki w celu sprawdzenia czy działka nie jest zadłużona.
Zarząd wystawia zaświadczenie do notariusza tylko wtedy gdy wszystkie opłaty są uregulowane.

Wymagane dokumenty w przypadku przeniesienia prawa do działki

  1. Umowa przeniesienia praw do działki 

W przypadku przeniesienia prawa do działki, podstawą jest umowa zawierana przez dotychczasowego działkowca z osobą, na którą przenosi prawa do działki. Należy pamiętać, że umowę trzeba podpisać w obecności notariusza, gdyż poświadcza on na tej umowie tożsamość osób podpisujących. Umowa winna być sporządzona w TRZECH egzemplarzach – jeden dla zarządu ROD i po jednym dla zbywającego i nabywcy działki.

Wzór nr 1: Wzór umowy przeniesienia prawa do działki
POBIERZ —-http://pzd.pl/artykuly/25031/92/Wzor-umowy-przeniesienia-prawa-do-dzialki.html

  1. Wniosek o zatwierdzenie umowy

Nabywający prawo do działki składa do zarządu ROD wniosek o zatwierdzenie umowy przeniesienia prawa i dołącza do wniosku jeden egzemplarz umowy. Zarząd ROD, jeśli nie ma żadnych przeciwwskazań zatwierdza umowę w formie uchwały, którą doręcza się stronom umowy i dołącza do ewidencji działek. 

Wzór nr 2: Wzór wniosku o zawarcie umowy dzierżawy działkowej
POBIERZ —-http://pzd.pl/artykuly/25030/92/Wzor-wniosku-o-zawarcie-umowy-dzierzawy-dzialkowej.html

  1. Deklaracja członkowska PZD

Nowy działkowiec może zostać członkiem PZD. Należy złożyć deklarację.

Wzór nr 3: Wzór deklaracji członkowskiej
POBIERZ —-http://pzd.pl/artykuly/21404/92/Wzor-deklaracji-czlonkowskiej.html