W Przypadku Śmierci Działkowca

  1. Oświadczenie woli o wstąpieniu w stosunek prawny (współmałżonek)

W przypadku śmierci działkowca, jeśli jego współmałżonek nie posiadał prawa do działki, może w terminie 6 miesięcy od dnia śmierci małżonka złożyć w zarządzie ROD oświadczenie woli (WZÓR NR1) o wstąpieniu w stosunek prawny wynikający z tego prawa, pod rygorem WYGAŚNIĘCIA prawa do działki. Do oświadczenia dołącza się odpis aktu zgonu.

Wzór nr 1: Oświadczenie woli o wstąpieniu w stosunek prawny (współmałżonek)
POBIERZ —-http://pzd.pl/artykuly/13178/92/Oswiadczenie-o-wstapieniu-w-prawa-do-dzialki-po-zmarlym-wspolmalzonku.html

  1. Ustanowienie prawa do działki po zmarłym działkowcu (osoba bliska)

Jeżeli małżonek działkowca tego nie zrobi, roszczenie o ustanowienie prawa do działki po zmarłym przysługuje innym osobom bliskim (WZÓR NR 2). Roszczenie to wygasa w terminie 3 miesięcy od dnia powstania. Do oświadczenia dołącza się odpis aktu zgonu.
W przypadku śmierci działkowca niepozostającego w związku małżeńskim (np. kawalera
i wdowca), prawo do działki mogą nabyć osoby bliskie tj. dzieci, wnuki, prawnuki, rodzice, dziadkowie, rodzeństwo, dzieci rodzeństwa oraz osoby pozostające z działkowcem w stosunku przysposobienia (art. 2 pkt 8 ustawy o ROD).

Wzór nr 2: Ustanowienie prawa do działki po zmarłym działkowcu (osoba bliska)
POBIERZ —-http://mazowiecki.pzd.pl/prawo/wzory-dokumentow/

  1. Umowa dzierżawy działkowej (po śmierci działkowca)

Zarząd podpisuje z nowym działkowcem umowę dzierżawy działkowej.

Wzór nr 3: Umowa dzierżawy działkowej (po śmierci działkowca)
POBIERZ —-http://pzd.pl/artykuly/25032/92/Wzor-umowy-dzierzawy-dzialkowej.html